image

Novosti:

06.08.2018

Natječaj za predavače 

Ustanova za obrazovanje odraslih „Mato“

Ustanova za obrazovanje odraslih „Mato“ osnovano je u Starom Petrovom Selu sa svrhom da građanima daje mogućnost dodatnog školovanja i doškolovanja. Program Ustanove za obrazovanje odraslih „Mato“ prilagođen je Vašim potrebama. Obavljamo djelatnosti osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih, djelatnosti u svezi sa osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijom mladeži i odraslih izvan sustava redovitog školovanja, tečajevi stranih jezika, te tečajevi informatike.

 

Ustanova za obrazovanje odraslih „Mato“ utemeljena je 2015 godine Odlukom o osnivanjem izdanom od Ministarstva, znanosti , prosvjete i športa.

Četverogodišnji programi


 

Tehničar cestovnog prometa

 

Opis

Cilj obrazovanja:

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa.


ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Opći zadaci obrazovanja:

 • Osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci.
 • Steći sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini.
 • Spoznati vlastite mogućnosti i dosege.
 • Spoznati radne, zakonske,gospodarske, političke i socijalne odnose.
 • Biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

Zadaci koji proizlaze iz opsega poslova i radnih zadataka zanimanja:

 • Upoznati se s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga.
 • Znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika.
 • Analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja.
 • Znati obaviti posao u sklopu otpremničko- špediterske djelatnosti (osiguranje tereta, priprema dokumentacije za carinjenje).
 • Znati obaviti poslove oko osiguranja tereta i putnika.
 • Izraditi redove vožnje.
 • Znati racionalno izabrati i uposliti vozni park.
 • Ustrojiti održavanje voznog parka.
 • Znati poslove i nadležnosti u nadzoru prometa.
 • Znati poslove u skladištenju tereta.
 • Upoznati se sa poslovima vođenja financijsko-komercijalnog poslovanja.
 • Znati izraditi cijenu prijevoza (kalkulaciju) u teretnom i putničkom prijevozu.
 • Racionalno organizirati poslove u prometnoj službi na autobusnom i autoteretnom kolodvoru.
 • Obavljanje poslova u svezi s registracijom, tehničkim pregledom i osiguranjem motornih vozila.
 • Organizirati poslove rent-a cara.
 • Upoznati se s planiranjem prometa u kretanju i mirovanju.
 • Znati zakonitosti pri upravljanu prometom u naselju i izvan gradova.
 • Osposobiti se za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju.
 • Kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.

Uvjeti za upis:

 • Za stjecanje stručne spreme:
  • završena osnovna škola
  • 15 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničar cestovnoga prometa

Prekvalifikacija

Uvjet za prekvalifikaciju:

 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničar cestovnoga prometa

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • Razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • Razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Komercijalist/ica – IV stupanj

 

Opis

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Osposobiti polaznike za rad s robom, upoznati sa širokim asortimanom robe s ekonomskog i tehničko-tehnološkog stajališta
 • Steći komunikacijsku kompetenciju u svim kategorijama komuniciranja, tj. u pisanim, verbalnim i neverbalnim komunikacijama i širokom području primjene, od općeg do specijaliziranog – komercijalnog područja djelovanja
 • Osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prometa robe
 • Postupnim učenjem stručno-teoretskog dijela iz područja računovodstva svladati i razumjeti druge sadržaje iz trgovačko-komercijalne struke i osposobiti za pravilno donošenje odgovarajućih odluka u profilu zanimanja komercijalist
 • Razviti pozitivna razmišljanja o poduzetništvu i poduzetnicima kao temelju i nosiocima gospodarskog, a time i sveukupnog razvoja RH, te razviti kreativno razmišljanje i osposobiti za samostalan ili timski rad u realizaciji poduzetničkih aktivnosti u okviru omogućenih poduzetničkih sloboda
 • Osposobljavanje polaznika za samostalno rješavanje određenih pravnih problema u svezi komercijalnog poslovanja u trgovačkim društvima
 • Upoznati sa pojmovima iz područja opće psihologije, koji će se moći koristiti i u osobnom i u profesionalnom životu, te osposobiti da se kritičkim propitivanjem vlastitih doživljaja, znanja i stavova kritički procjenjuju međusobne odnose ljudi s kojima žive i rade, te adekvatno reagiraju u različitim socijalnim situacijama potičući pozitivan odnos prema sebi i okolini
 • Razviti kod polaznika smisao za suvremeno pristupanje tržištu, te ih osposobiti za samostalno obavljanje marketinških aktivnosti
 • Osposobljavanje za uspješan izbor vrste transporta , ovladavanje tehnikom špediterske djelatnosti i tehnikom osiguravanja robe u transportu u opsegu primjerenom komercijalnim poslovima
 • Osposobiti polaznike za uspješno obavljanje vanjskotrgovinskih poslova kroz stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o vanjskoj trgovini
 • Osposobiti za samostalno svladavanje svih radnih procesa u prodavaonici, poslova vezanih uz skladišno poslovanje i otpremu robe kroz praćenje odnosa u distribucijskom kanalu, za obavljanje komercijalnih poslova kroz osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke i simulaciju poslovanja, kako bi polaznici kroz poslovne situacije bolje razumjeli osnove tržišnog gospodarstva i poduzetništva, te razvili poduzetnički duh i osposobili za samostalne poduzetničke pothvate kroz primjenu kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana
 • Razviti kod polaznika osobine bitne za zanimanje komercijalist – etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja, te osposobiti polaznika za samostalno obavljanje komercijalnih poslova uz primjenu teorijskih znanja i praktičnih vještina vezanih uz poslovanje prodavaonice, skladišno poslovanje, poslove uvoza i izvoza robe, transporta robe, dokumentacije kupoprodaje i ostalih komercijalnih poslova vezanih za ustroj trgovačkog društva prema komitentima i institucijama države u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, te da znanju obveze i propise u svezi toga

Uvjeti za upis

 • Za stjecanje stručne spreme:
  • završena osnovna škola
  • 15 godina života

Prekvalifikacija

 • završena srednja škola
 • mora imati navršenih 18 godina

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • Razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • Razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Uskoro više...

Trogodišnji programi


 

Prodavač/ica – III stupanj

 

Opis

Cilj obrazovanja:

Postići osposobljenost polaznika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, u unutarnjoj i vanjskoj trgovini.

 

Polaznik će završetkom programa:

 • steći osnove profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguć daljnji osobni razvoj u struci
 • steći uvide u odnose u svojoj profesiji i biti sposoban uspostaviti komunikaciju sa suradnicima
 • spoznati vlastite mogućnosti i dosege, te uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline
 • usvojiti znanja iz trgovinskog poslovanja i estetskog uređenja poslovnog prostora
 • usvojiti znanja o psihologiji prodaje
 • usvojiti znanja iz područja poznavanja različitih roba
 • shvatiti ulogu prodavača pri savjetovanju kupaca
 • razviti sposobnost za kvalitetan rad u prodavaonici i pripremiti se za daljnje napredovanje u poslu
 • razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao, racionalno korištenje vremena, te čuvanje resursa kojima se koristi pri radu
 • moći ocijeniti važnost osobne i radne higijene te razviti ekološku svijest.

Cilj nam je kod polaznika razviti osobine bitne za zanimanje prodavač – etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja, te osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prodavačkih poslova.


Uvjeti za upis

 • Za stjecanje stručne spreme:
  • završena osnovna škola
  • 15 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe

Prekvalifikacija

Uvjeti za prekvalifikaciju

 • završena srednja škola
 • mora imati navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • Razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • Razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Vozač/ica motornog vozila – III stupanj

 

Opis

Cilj programa:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornoga vozila:

 • stjecanje sposobnosti za sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom na prometnicama
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje
 • stjecanje znanja o sigurnosti pri radu
 • razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti
ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • poznaje propise vezane uz poznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama i cestovnoj signalizaciji;
 • poznaje vrste i značajke vozila u cestovnom prijevozu te mehanizacije koja se koristi za ukrcaj ili iskrcaj tereta;
 • poznaje tehnologiju prijevoznoga procesa i dokumentaciju vezanu uz njega;
 • posjeduje vještine upravljanja vozilom u cestovnom prometu.
 • interpretirati potrebne informacije (upute o radu);
 • zna opća i posebna pravila prometa;
 • zna obveze vozača i posade vozila;
 • zna pravilno postaviti teret na vozilo;
 • zna obilježiti vozilo za prijevoz tereta i putnika;
 • zna izabrati inventar za prijevoz tereta i putnika;
 • zna uvjete za primjenu prekrcajne mehanizacije;
 • zna primijeniti znanja o prijevoznom procesu na konkretnom zadatku;
 • zna izraditi cijenu prijevoza.
 • zna osnove međunarodnih konvencija u prijevozu tereta (CMR, CEMT, TIR, ATA) i prijevozu putnika;
 • zna postupak i ispisivanje prijevozne dokumentacije;
 • zna pravilno rukovati tahografom.
 • zna temeljne propise o zakonitostima odvijanja cestovnog prometa;
 • zna prometne znakove, značenje te postupak vozača pri nailasku na pojedini prometni znak;
 • zna prometna pravila te ih može primijeniti u konkretnim prometnim situacijama na cesti;
 • zna se kulturno ponašati u konkretnim prometnim situacijama
 • zna rukovati GPS uređajem.
 • zna sklopove (sustave) i njihove komponente ugrađene u motorno vozilo;
 • zna važnost redovita održavanja motornoga vozila;
 • zna prepoznati kvar na vozilu;
 • zna osnovna svojstva goriva i maziva.
 • znati postupak dnevnoga preventivnog pregleda i značenje tehničke ispravnosti vozila za sigurnu vožnju;
 • zna samostalno i sigurno upravljati teretnim motornim vozilom;
 • vodi brigu o vozilu, teretu i putnicima
 • zna važnost redovita dolaska na mjesto ukrcaja i iskrcaja tereta i putnika.
 • zna osnovne i dopunske čimbenike sigurnosti prometa i kako oni utječu na odvijanje prometa;
 • zna otpore vožnje i utjecaje na stabilnost kretanja vozila;
 • zna što utječe na dužinu zaustavnoga puta vozila i kako upravljati vozilom da bi se ono moglo zaustaviti na dovoljnoj udaljenosti od zapreke

Uvjeti za upis

 • Za stjecanje stručne spreme:
  • završena osnovna škola
  • 15 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe

Prekvalifikacija

Uvjeti za prekvalifikaciju:

 • završena srednja škola
 • mora imati navršenih 18 godina
 • uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.
 • vozačku dozvola B kategorije

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • Razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • Razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Uskoro više...

Osposobljavanje

Ustanova za obrazovanje odraslih Mato nema ovlaštenja za izvođenje programa Osposobljavanja vozača za prijevoz opasnih tvari, te za stjecanje početnih kvalifikacije i periodičke, u suradnji sa ustanovama koje posjeduju ovlaštenja, nudi osposobljavanja za:  

Prijevoz opasnih tvari [klik za više]

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, primaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari, te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari. Jedan od osnovnih uvjeta sigurnog prijevoza i rukovanja opasnim tvarima je edukacija odnosno upoznavanje svih sudionika prijevoznog procesa s vrstama opasnih tvari, opasnostima njihova prijevoza i osnovnim načelima zaštite od tih opasnosti.

 

Periodička izobrazba - kod 95 [klik za više]

Periodička izobrazba i početna kvalifikacija vozača 2003. godine od strane europskog parlamenta i vijeća Europe usvojena je Direktiva 2003/59/EC koja propisuje obaveze država članica i država budućih članica EU oko početnih kvalifikacija i periodičnoj izobrazbi vozača za prijevoz robe ili putnika. Člankom 10. utvrđena je i obveza svake članice ili buduće članice EU odrediti KOD zajednice (COD 95) kojim se posebno obilježava svaki vozač koji posjeduje CPC Driver certifikat (Certificate of Professional Competence) čime se dokazuje njegova početna kvalifikacija i periodička izobrazba. Rok primjene navedenih obaveza za RH je za prijevoz putnika stupio na snagu 01.07.2015. godina, a za prijevoz putnika stupa na snagu 01.07.2016. s tim da vozači koji sudjeluju u prometu u ostalim članicama EU moraju imati upisan KOD 95 već sada, bez obzira na krajnji rok za Hrvatsku.


NATJEČAJ ZA POSAO

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta Ustanove za obrazovanje odraslih Mato, raspisuje:

NATJEČAJ

Za popunu sljedećih radnih mjesta:

1. Profesor/ica hrvatskog jezika  1 izvršitelj
2. Profesor/ica engleskog  jezika 1 izvršitelj
3. Profesor/ica njemačkog  jezika 1 izvršitelj
4. Profesor/ica tjelesne i zdravstvene kulture 1 izvršitelj
5. Profesor/ica vjeronauka/etike 1 izvršitelj
6. Profesor/ica matematike i fizike 1 izvršitelj
7. Profesor/ica kemije 1 izvršitelj
8. Profesor/ica biologije 1 izvršitelj
9. Profesor/ica informatike 1 izvršitelj
10 Profesor/ica povijesti 1 izvršitelj
11. Profesor/ica geografije 1 izvršitelj
12. Profesor/ica ekonomske skupine predmeta 1 izvršitelj
13. Profesor/ica sociologije 1 izvršitelj
14.
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
1 izvršitelj
15. Dipl. ing. cestovnog prometa 1 izvršitelj
16. Dipl. ing. zaštite na radu 1 izvršitelj
17. Liječnik opće medicine 1 izvršitelj
18. Dipl. psiholog 1 izvršitelj
19. Dipl. ing. strojarstva 1 izvršitelj
20. Dipl. ing. građevine 1 izvršitelj
21. Dipl. ing. drvne industrije 1 izvršitelj
22. Profesor talijanskog  jezika 1 izvršitelj

Uvjeti:

Pod 1. – 22.     stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom  obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( Narodne novine 1/96 i 80/99 ),

Radno iskustvo na navedenim poslovima,

Rad se zasniva na temelju Ugovora o djelu ( honorarni posao ).

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

U Starom Petrovom Selu, 06. kolovoza 2018.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave .

Prijave se podnose na adresu:

Ustanova za obrazovanje odraslih Mato

Braće Radić 47, 35420 Staro Petrovo Selo


Pošaljite nam upit, ili nas kontaktirajte na sljedećoj adresi:

 

Ustanova za obrazovanje odraslih "Mato"

adresa   Braće Radića 47
        35420 Staro Petrovo Selo
Tel   +385 35 331 331
Mob   +385 99 278 9900
Email   krpic@mato.hr

shared proxies